July 3, 2018 Xicaru Mezcal

Xicaru means BEAUTIFUL. Follow the beautiful evening sun down the Oaxacan streets.